Garantie beleid

TROVEMAT CRYPTO ATM STANDAARDUITRUSTING GARANTIE

JetCrypto, LLC, hierna - Trovemat, garandeert dat:

 • nieuwe Trovemat gefabriceerde apparatuur is vrij van defecten in materialen of vakmanschap voor de duur van één (1) jaar;
 • gerenoveerd Trovemat gefabriceerde apparatuur is vrij van defecten in materialen of vakmanschap voor een periode van zes (6) maanden.

De garantie begint vanaf de datum van verzending vanuit een Trovemat-installatie. De garantie wordt uitgebreid tot klanten en geldt voor iedereen Trovemat gefabriceerde apparatuur gekocht, geïnstalleerd en gebruikt voor het doel waarvoor deze apparatuur oorspronkelijk was ontworpen. De bovenstaande garanties hebben alleen betrekking op defecten die zich voordoen bij normaal gebruik en omvatten geen storingen of storingen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, wijziging, problemen met de elektrische stroom, gebruik niet in overeenstemming met productinstructies, natuurrampen, onjuiste installatie of reparaties door iemand anders dan Trovemat of Trovemat geautoriseerde externe serviceprovider. Trovemat behoudt zich het recht voor om functioneel gelijkwaardige nieuwe of te onderhouden gebruikte onderdelen te vervangen.

GARANTIEVOORWAARDEN EN PROCEDURES

 1. Tijdens de van toepassing zijnde Standaard Apparatuur Garantietermijn zoals hierboven uiteengezet, is het enige en exclusieve rechtsmiddel van de klant voor enige inbreuk op de Standaard Apparatuur Garantie, naar eigen goeddunken en optie van Trovemat, de reparatie of vervanging van het defecte product. Componenten waarvan de klant beweert dat deze defect zijn, moeten ter inspectie en evaluatie ter beschikking worden gesteld aan Trovemat. Om recht te hebben op rechten onder de Standaard Apparatuur Garantie, moet de klant Trovemat hiervan schriftelijk op de hoogte brengen binnen dertig (30) dagen na het ontdekken van een vermoedelijk defect in een product, maar in elk geval vóór het verstrijken van de toepasselijke Standaard Apparatuur Garantieperiode. Kennisgeving aan een Trovemat-dealer, systeemintegrator, vertegenwoordiger of andere derde partij is geen kennisgeving aan Trovemat. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving van een klant, zal Trovemat bepalen of het gerapporteerde probleem wordt gedekt door deze standaard apparatuurgarantie. Als Trovemat bepaalt dat het probleem is gedekt, geeft Trovat toestemming voor reparatie of vervanging van het defecte product, naar eigen goeddunken door Trovemat.
 2. Voordat een product aan Trovemat wordt geleverd, moet de klant een geschreven retourmachtiging van Trovemat verkrijgen en bewijs van garantieverklaring overleggen dat door Trovemat wordt gevraagd. Elk product dat door Trovemat zonder een retourmachtiging wordt ontvangen, kan bij Trovemat-optie aan de klant worden teruggegeven. Als een onderdeel voor vervanging van de garantie is vereist, dient de klant de bestelling aan Trovemat te bezorgen voorafgaand aan de verzending van de vervanging om de teruggave van de afgekeurde eenheid te garanderen. Inkooporder is geldig tot een vermoedelijk onderdeel is ontvangen en de garantie wordt bevestigd door beoordeling. Zodra een retourmachtiging is verkregen, is de klant verantwoordelijk voor het verpakken en verzenden van het product / onderdeel waarop zijn garantieclaim betrekking heeft op een door Trovemat aangewezen servicepunt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de retourmachtiging. Na ontvangst van vervangende apparatuur (of een deel daarvan) heeft de klant dertig (30) dagen om de defecte apparatuur (of een deel daarvan) in te dienen bij de retourdrager voor verzending naar het door Trovemat aangewezen servicecentrum. Als de klant de defecte apparatuur (of een deel daarvan) niet tijdig retourneert, zal Trovemat de klant de catalogusprijs van die apparatuur (of een deel daarvan) factureren, plus toepasselijke verzendkosten en / of douanerechten. Een dergelijk niet-terugzenden van de apparatuur (of een deel daarvan) kan naar goeddunken van Trovemat een reden zijn voor beëindiging van de garantie en / of opschorting van eventuele toekomstige voorruilprivileges totdat dergelijke defecte defecte apparatuur is geretourneerd.
 3. Trovemat zal klant voorzien van nieuwe, herbouwde, gerenoveerde of alternatieve apparatuur (of een deel daarvan) van gelijke of verbeterde kwaliteit, als uitwisselingsapparatuur (of een deel daarvan) om in aanmerking komende defecte apparatuur (of een deel daarvan) te vervangen. Elke andere uitrusting (of een deel daarvan) voldoet of overschrijdt de specificaties van de vervangen uitrusting (of een deel daarvan). Herbouwde of gereviseerde apparatuur kan cosmetische onvolkomenheden bevatten die de prestaties niet beïnvloeden. Tenzij anders aangegeven door Trovemat Schriftelijke, gerepareerde of vervangen apparatuur (of onderdelen daarvan) zijn alleen gedekt voor de rest van de looptijd van de van toepassing zijnde Standaard Apparatuur Garantie. Alle defecte apparatuur (of onderdelen daarvan) vervangen door Trovemat eigendom worden van Trovemat. Trovemat is niet verplicht om (enige) apparatuur (of een deel daarvan) die is beschadigd, gewijzigd, misbruikt, misbruikt of overmatig gebruikt, zoals bepaald door Trovemat of is gebruikt met niet- Trovemat benodigdheden of producten die schade of storingen hebben veroorzaakt; (ii) alle apparatuur (of een deel daarvan) met cosmetische onvolkomenheden verf, opknappen, opknappen, herstellen of uitwisselen; (iii) onderhoud, uitwisseling of anderszins vervangen van apparatuur (of een deel daarvan) als deze zou interfereren met, belemmeren of overbodig zijn met normaal of gepland onderhoud van dergelijke apparatuur (of een deel daarvan); (iv) onderhoud, uitwisseling of anderszins vervangen van apparatuur (of een deel daarvan) die binnen zestig (60) dagen ligt na het einde van zijn levensduur; of (v) elke 3rd-softwaretoepassing voor partetoepassingen of een service met toepassingshardware te bieden of accessoires te vervangen. Als Trovemat ervoor kiest dergelijke diensten op verzoek van de klant uit te voeren, dan worden dergelijke diensten als een servicebelang beschouwd en worden alle arbeidskrachten, onderdelen en materialen die voor de servicebelang worden gebruikt, in rekening gebracht bij Trovemat dan - geldende tarieven.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE VAN APPARATUUR

TROVEMAT biedt geen garantie of waarborg en is niet verantwoordelijk voor:

 1. Defecten, storingen, schade of prestatiebeperkingen die geheel of gedeeltelijk worden veroorzaakt door (A) stroomuitval, spanningspieken, branden, overstromingen, sneeuw, ijs, bliksem, extreme hitte of kou, zeer corrosieve omgevingen, ongevallen, acties van derden, of andere gebeurtenissen buiten de controle van Trovemat, of (B) misbruik door de klant, verkeerd gebruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, onjuiste opslag, onderhoud of bediening, of ongeoorloofde pogingen om de apparatuur op enigerlei wijze te repareren of te wijzigen. De klant moet gekwalificeerd technisch personeel ter beschikking stellen om de apparatuur te onderhouden en te repareren.
 2. Veranderingen en / of wijzigingen aan elk onderdeel van het Trovemat-product, zonder dat Trovemat schriftelijke toestemming onvoorwaardelijk VERVALT de standaardgarantie van Trovemat. Apparatuur gebouwd volgens de specificaties van de klant die later niet voldoet aan de behoeften of verwachtingen van de klant
 3. De prestaties van de apparatuur bij gebruik in combinatie met apparatuur die niet is aangeschaft, gespecificeerd of goedgekeurd door Trovemat.
 4. Batterijen en andere consumptiegoederen.
 5. Wearable items, zoals tooling, kabels, deelharnassen, contacten etc.

AANVULLENDE GARANTIEBEPALINGEN

De Trovemat-garantie is van toepassing op de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.

I. OEM-apparatuur

OEM- of apparatuur van derden die is opgenomen in TROVEMAT-apparatuur valt onder de toepasselijke Standaardgarantie voor apparatuur van TROVEMAT, tenzij de OEM of apparatuur van derden zijn eigen beperkte garantie heeft, in welk geval de OEM of een garantie van derden op dergelijke apparatuur van toepassing is. verwerkt in TROVEMAT-apparatuur. Bijvoorbeeld, en niet beperkt tot, pc's, LCD's, PLC's, motoren en schijven zijn OEM-producten met een beperkte fabrieksgarantie van 1 jaar.

II. Items verkocht als wederverkoop

Artikelen die worden verkocht als doorverkoop zijn dergelijke artikelen die niet door TROVEMAT zijn vervaardigd, maar kunnen worden gebruikt in combinatie met of onafhankelijk van door TROVEMAT gefabriceerde apparatuur (zoals computers, printers en netwerkadapters) en worden alleen gedekt door de specifieke garantievoorwaarden van de leverancier of originele apparatuurfabrikant van die artikelen.

III. Gebruikte uitrusting

INDIEN HET APPARAAT DAT IN EEN BESTELLING IS OPGEGEVEN, WORDT BESCHREVEN ALS GEBRUIKT, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN SCHRIFTELIJK DOOR DE PARTIJEN, WORDT HET "IN DE HUIDIGE STAAT" EN ZONDER GARANTIE VERKOCHT.

  DIENSTEN GARANTIE

  Trovemat garandeert dat de diensten op professionele wijze zullen worden uitgevoerd (de "Servicegarantie"). Kennisgeving van een schending van de Services Garantie moet (i) in redelijke details de aard van de claim specificeren, en (ii) worden ontvangen binnen negentig (90) dagen vanaf de laatste dag van uitvoering van de services. Bij kennisgeving van een schending van de servicegarantie en Trovemat bepaling van de geldigheid van een dergelijke schending van de Services Garantie, zal Trovemat de toepasselijke services op kosten van Trovemat opnieuw uitvoeren. Indien Trovemat na redelijke gelegenheid niet in staat is om dergelijke diensten opnieuw tot redelijke tevredenheid van de klant uit te voeren, kan de klant als exclusief rechtsmiddel de vergoedingen terugvorderen die Trovemat onder de toepasselijke bestelling voor dergelijke diensten heeft betaald.

  GARANTIEDISCLAIMER

  BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE STANDAARD GARANTIEBELEIDVERKLARING, VERKLAART TROVEMAT HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, VOORWAARDEN EN GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF OOK OP WIJZE VAN VOORBEELD EN NIET-BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN AFWIJKING VAN ENKELE OMSTANDIGHEDEN IN DEZE AANSPRAKELIJKHEID, IN GEEN GEVAL KAN TROVEMAT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WINSTVERLIES, HETZIJ ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE OF ANDERSZINS, ZELFS ALS HET IS GEBLEKEN OPGEGEVEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS HET RECHTSMIDDEL VAN FOUTCORRECTIE, REPARATIE OF VERVANGING, HERVORMING VAN DIENSTEN EN TERUGBETALING VAN BETALINGEN VOLLEDIG ONTBREEKT IN HUN ESSENTIËLE DOEL. IN AFWIJKING VAN HET FEIT DAT HIER IN HET STRIJDIG IS, DE GRENZEN VAN TROVEMAT 'AANSPRAKELIJKHEID (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PER STATUUT OF ANDERSZINS) AAN KLANT OF AAN DERDEN BETREFFENDE DE TOESTEMMING VAN TROVEMAT OF SOFTWARELICENTIES DIE AAN KLANT WORDEN VERKOCHT EN HIERONDER GEGARANDEERD , TROVEMAT 'PRESTATIES OF ONVOORWAARDEN, OF OP ENIGE WIJZE GERELATEERD AAN DEZE STANDAARD GARANTIEBEPALING, VOOR ALLE CLAIMS ZAL NIET IN DE SAMENGESTELDE ZEKERHEID DE WERKELIJKE BEDRAGEN BEDRAGEN DIE TROVEMAT HEEFT ONTVANGEN VOOR HET SPECIFIEKE PRODUCT MET BETREKKING TOT WELKE DERGELIJKE CLAIM WORDT INGEDIEND. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.