Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Staat van Delaware

Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (deze "EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u ("Licentiehouder") en JetCrypto, LLC ("Licentiegever"), de auteur van Trovemat Software, inclusief alle HTML-bestanden, XML-bestanden, JavaScript-bestanden, grafische bestanden, animatiebestanden, gegevensbestanden, technologie, ontwikkelingshulpmiddelen, scripts en programma's, zowel in objectcode als broncode (de "Software"), de deliverables die worden geleverd overeenkomstig deze EULA, die bijbehorende media, gedrukte materialen en "Online" of elektronische documentatie.

Door de Software te installeren, kopiëren of anderszins te gebruiken, stemt de Licentiehouder ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze EULA. Als Licentienemer niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden die in deze EULA worden uiteengezet, mag Licentienemer de Software niet downloaden, installeren of gebruiken.

1. Licentieverlening

A) Reikwijdte van de licentie. Met inachtneming van de voorwaarden van deze EULA verleent Licentieverlener hierbij Licentienemer een niet-exclusieve licentie om een ​​exemplaar van de Software te bezitten en te gebruiken. De software wordt verdeeld door:

  • digitale download
  • vooraf geïnstalleerd op geldautomaten van Trovemat Bitcoin (Crypto-geldautomaten)

B) Installatie en gebruik. Licentienemer mag een onbeperkt aantal exemplaren van de Software installeren en gebruiken, uitsluitend voor zakelijk gebruik door Licentienemer.

2. Beschrijving van rechten en beperkingen

A) Beperkingen. Licentienemer en derden mogen de Software niet reverse engineeren, decompileren of disassembleren, behalve en alleen in de mate dat dergelijke activiteit, ondanks de beperking, uitdrukkelijk is toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving.

B) Scheiding van componenten. De software heeft een licentie als een enkel product. De componenten mogen niet gescheiden zijn voor gebruik op meer dan één computer.

3. Titel van software. Licentiegever staat voor en garandeert dat het het wettelijke recht heeft om verplichtingen aan te gaan en na te komen krachtens deze EULA, en dat gebruik door de Licentienemer van de Software, in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige derden.

4. Intellectueel eigendom. Alle nu bekende of hierna bekende tastbare en ontastbare rechten, eigendommen, belangen, auteursrechten en morele rechten in en voor de Software, inclusief maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst, gegevens, computercode, algoritmen en informatie zijn eigendom van Licentiegever. De Software wordt beschermd door alle toepasselijke auteursrechtwetten en internationale verdragen.

5. Software Royalty. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst en als een uitzondering op alle garanties, verklaringen of verklaringen door de Licentiegever of de Licentienemer van het tegendeel, erkent de Licentienemer en bevestigt hij de aanvaarding van het recht voor de Licentiegever om te ontvangen en te blijven een 1% -tarief ontvangen voor alle transacties die een geldwaarde hebben die is gemaakt met behulp van Software, inclusief 'Trovemat' of enige daarvan afgeleide software, door de Licentienemer of iemand die Software gebruikt die aan Licentienemer is toegekend, is van toepassing op bindend zijn voor alle gelieerde ondernemingen van de Licentiehouder en elke eigenaar of rechtverkrijgende of overnemer van de Software, alsof dit een verplichting voor hen was.

6. Ondersteuning. Licentieverlener biedt ondersteuning op afstand, beschikbaar tijdens normale kantooruren gedurende een periode van 1 jaar.

7. Looptijd. Deze EULA is eeuwigdurend of tot:

A) Automatisch beëindigd of opgeschort als de Licentienemer zich niet houdt aan een van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze EULA; of

B) Beëindigd of opgeschort door Licentiegever, met of zonder reden.

In het geval dat deze EULA wordt beëindigd, moet u het gebruik van de Software staken en alle exemplaren van de Software vernietigen.

8. Jurisdictie. Deze EULA wordt geacht te zijn gemaakt in, en zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Delaware, zonder rekening te houden met conflicterende wetsbepalingen daarvan. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot deze EULA wordt uitsluitend voorgelegd aan rechtbanken in de staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika, en elke partij stemt in met de rechtsmacht daarvan. De overheersende partij bij elke actie om deze EULA af te dwingen, heeft het recht om kosten en uitgaven te recupereren, inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria. Deze EULA wordt gemaakt binnen de exclusieve jurisdictie van de Verenigde Staten, en zijn jurisdictie vervangt elke andere jurisdictie van de verkiezing van een van beide partijen.

9. Niet overdraagbaar. Deze EULA kan door Licentienemer niet worden overgedragen of overgedragen en elke poging daartoe zou nietig zijn.

10. XNUMX. Severability. Scheidbaarheid. Het niet uitoefenen en geen uitstel van de uitoefening door een van de partijen, enig voorrecht, enige macht of enige rechten hieronder zullen werken als een verklaring van afstand, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of bevoegdheid hieronder verdere oefening belemmeren. van enig ander recht hieronder. Als een bepaling van deze EULA door een bevoegde rechtbank als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beoordeeld, wordt die bepaling tot het minimum beperkt of verwijderd, zodat deze EULA anders volledig van kracht, uitvoerbaar en afdwingbaar blijft.

11. GARANTIEVERKLARING. LICENTIEGEVER EN AUTEUR VAN DE SOFTWARE WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VOOR DE SOFTWARE AF. DE SOFTWARE EN ELK DAARMEE SAMENHANGENDE DOCUMENTATIE WORDT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. LICENTIEHOUDER ACCEPTEERT ALLE RISICO ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE LICENTIEGEVER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE LICENTIEHOUDER OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT DIE LICENTIEHOEFT ENIG VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, BESPARINGEN OF ENIGE ANDERE CONSEQUENTIËLE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, HETZIJ HET GEVAL VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE , OF ANDERS. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIGE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEGEVER VOOR LICENTIEHOUDER OF ENIGE ANDERE PERSOON OF RECHTEN VAN CERTIFICAAT DOOR LICENTIEHOUDER MEER DAN HET FINANCIËLE BEDRAG DAT DAADWERKELIJK DOOR LICENTIEHOUDER AAN LICENTIEHOUDER VAN DE SOFTWARE IS BETAALD.

13. Volledige overeenkomst. Deze EULA vormt de volledige overeenkomst tussen Licentiegever en Licentienemer en vervangt alle eerdere afspraken van Licentiegever en Licentienemer, inclusief eventuele voorafgaande verklaringen, verklaringen, voorwaarden of garanties met betrekking tot het onderwerp van deze EULA.

20181018 VERSIE